Krsy - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - o místních poplatcích 2/2003

 vyhláška 

o místních poplatcích

č.2/2003

     

Zastupitelstvo obce Krsy dne 19. prosince 2003 podle ustanovení § 15 zákona  č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2) písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku

 

 

Oddíl I.

Základní ustanovení

 

Článek 1

Místní poplatky vybírané obcí Krsy

 

(1) (1) Obec Krsy vybírá tyto místní poplatky:

                                                                                                                     

a)      poplatek ze psů,

b)      poplatek za užívání veřejného prostranství

c)      poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

 

(1)   (2)   Výkon správy těchto poplatků provádí Obecní úřad Krsy (dále jen správce poplatku)

 

 

Oddíl II.

Poplatek ze psů

 

Článek 2

Předmět poplatku

 

Poplatku podléhají psi starší než tři měsíce.

 

Článek 3

Poplatník

 

Poplatníkem je držitel psa, který má na území obce trvalý pobyt nebo sídlo.

 

Článek 4

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

(1)   (1)   Poplatková povinnost vzniká prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatník psa nabyl nebo ve kterém pes dovršil stáří tří měsíců. V případě pochybností o stáří psa je rozhodující posudek Okresní veterinární správy nebo soudního znalce.

 

(2)   (2)   Poplatková povinnost zaniká prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém vlastník doložil skutečnost osvědčující zánik poplatkové povinnosti dle čl. 5 odst. 7) nebo čl. 8 této vyhlášky.

 

Článek 5

Oznamovací povinnost

 

(1)   (1)   Poplatník je povinen písemně nebo ústně do protokolu oznámit správci poplatku nabytí psa do vlastnictví nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se stal vlastníkem psa, aby mohl být pes zařazen do seznamu psů evidovaných v katastrálním území Krsy, Polínka, Kejšovice, Trhomné a Skelná Huť. V případě, kdy se jedná o psa staršího 3 měsíců, je poplatník současně povinen zaplatit poplatek za psa podle čl. 6 a 7 této vyhlášky

 

(2)   (2)   Povinnost oznámit nabytí psa do vlastnictví podle odst. 1), věty prvé tohoto článku, má i občan, jehož pes je od poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozen. Skutečnosti odůvodňující osvobození od místního poplatku ze psa je občan povinen prokázat současně s oznámením o nabytí psa, nejpozději však ve lhůtě určené správcem.

 

(3) (3)  V případě, že pes v době oznámení nedovršil dosud stáří 3 měsíců, je poplatník povinen uhradit poplatek za psa bez zbytečného prodlení poté, kdy pes dovrší stáří 3 měsíců podle čl. 6 a 7 této vyhlášky.

 

(4) (4) Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na osvobození od poplatku do 15 dnů od jejího vzniku a tyto skutečnosti řádně doložit dle požadavku správce.

 

(5) (5)   Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno, bydliště a rodné číslo, pokud se jedná o fyzickou osobu. Jde-li o právnickou osobu, uvede název právnické osoby, číslo a IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti a statutární orgán.

 

(6) (6)   V případě, že poplatník přestal být držitel psa (pes uhynul, byl prodán či darován) je poplatník povinen ohlásit správci tuto skutečnost nejpozději do 15 dnů ode dne kdy přestal být držitelem psa. Současně je poplatník povinen uváděné skutečnosti svědčící o zániku držení psa (darování, prodej, úhyn psa) správci věrohodným způsobem doložit (např. dokladem o likvidaci, kupní, darovací smlouvou, v případě, kdy smlouva nebyla uzavřena písemnou formou, doložit darování či prodej psa písemným potvrzením nového majitele).

 

(7) (7)   Vlastník nebo správce domu je povinen na výzvu správce poplatku písemně ohlásit všechny psy v domě chované.

 

Článek 6

Sazby poplatku

 

Poplatek ze psa činí ročně:

Poplatek za prvního psa

Poplatek za druhého a každého dalšího psa

            100,- Kč

                     150,- Kč

Článek 7

Splatnost poplatku

 

1)  1) Poplatek je splatný předem:

 

a)     a)      nečiní-li více než 300,- Kč ročně, nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku

 

b)     b)      činí-li více než 300,- Kč ročně, ve 4 stejných splátkách, přičemž splatnost jednotlivých splátek se určuje vždy nejpozději do:  31. března,

                                                                  30. června,

                                                                  30. září,

                                                                   30. listopadu  příslušného kalendářního roku.

 

2)     2)      Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu roku, platí se poplatek ze psa za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku ve výši 1/12 stanovené sazby podle čl. 6 této vyhlášky, za každý i započatý kalendářní měsíc.

 

 

 

 

Článek 8

Osvobození od poplatku

trvalé

 

 

(1)   (1)   Poplatek se trvale neplatí ze psů:

 

·       ·       užívaných k doprovázení nebo ochraně osob nevidomých, bezmocných a držitelů průkazek ZTP/P (zvlášť těžce postižený s průvodcem)

 

 

(2)  (2)   Poplatník je povinen správci poplatku prokázat, že důvod trvalého osvobození od poplatku trvá, a to každým rokem, nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. V případě, že poplatník ve lhůtě uvedené v předchozí větě neprokáže trvání důvodu osvobození od poplatku způsobem stanoveným správcem, je správce poplatku oprávněn považovat osvobození za zaniklé a vyměřit poplatníkovi poplatek v souladu s čl. 6 a 7 této vyhlášky.

 

(3) (3) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku nejpozději ve lhůtě 15 dnů od zániku důvodu osvobození, že tento důvod pro trvalé či dočasné osvobození od poplatku zanikl.

 

(4) (4)  Zánikem důvodu pro trvalé osvobození od poplatku končí osvobození od příslušného poplatku a správce poplatku je povinen vyměřit poplatníkovi poplatek v souladu s čl.6 a 7 této vyhlášky.

  

 

 

 

 

oddíl III.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

 

Článek 9

Veřejné prostranství

 

Za veřejné prostranství se považují návsi, chodníky, pozemní komunikace (silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace), parkoviště, veřejná zeleň, jakož i další prostory přístupné každému bez omezení.

 

Článek 10

Předmět poplatku

 

Předmětem poplatku je užívání veřejného prostranství zvláštními způsoby, kterými se rozumí umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, umístění  stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, užívání tohoto prostranství pro kulturní, reklamní a sportovní akce a pro potřeby tvorby filmových a televizních děl, pro umístění skládek materiálu, provádění výkopových prací apod.

 

Článek 11

Poplatník

 

(1)   (1)   Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 10 této vyhlášky.

(2)   (2)   Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení celého poplatku všichni poplatníci společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoli z nich.

 

Článek 12

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

Poplatek se platí od prvního dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v čl. 10 této vyhlášky až do dne, kdy toto užívání skončilo, zařízení bylo odstraněno a veřejné prostranství uvedeno do původního stavu dle požadavku správce.

 

Článek 13

Oznamovací povinnost

 

(1)   (1)   Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu užívání veřejného prostranství nejpozději  v den zahájení užívání veřejného prostranství zvláštním způsobem, a to i v případě částečného i úplného osvobození od poplatku.

 

(2)   (2)   Při plnění oznamovací povinnosti, je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno, bydliště a rodné číslo, pokud se jedná o fyzickou osobu. Jde-li o právnickou osobu, uvede název právnické osoby, sídlo a IČO. V případě, že fyzická nebo právnická osoba je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti. Právnická osoba uvede též svůj statutární orgán.

 

(3)   (3)   V oznámení poplatník dále uvede  podrobný popis veřejného prostranství, které hodlá užívat zvláštním způsobem, účel, k němuž poplatník hodlá veřejné prostranství užívat, přibližnou výměru části veřejného prostranství v m2, kterou hodlá poplatník zvláštním způsobem užívat a předpokládanou dobu zvláštního užívání veřejného prostranství.

 

Článek 14

Sazby poplatku

 

(1)   (1)   Poplatek za užívání veřejného prostranství činí:

 

a)     a)      za umístění stánku, prodejního pultu, kiosku nebo jiného zařízení určeného k prodejním účelům, nebo poskytování jiných služeb a to včetně manipulačního prostoru a skládek zboží:

 

·       ·          za každý i započatý 1 m2  za 1 den     10,- Kč

 

b)     b)      za umístění stavebního zařízení a provádění výkopových prací za 1 m2 a den ………….. ….. 5,- Kč

 

Stavebním zařízením se rozumí:

-        -        lešení

-        -        stavební stroje (např.rypadlo, míchačka, jeřáb, dopravník apod.)

-        -        provizorní zařízení zajišťující přístup ke stavbě a dovnitř stavby

 

c)      c)      za umístění reklamního zařízení:

 

c1) za umístění reklamní stojky, tzv. „áčka“

 

·       ·        při trvalém umístění činí sazba za každý započatý 1 m2 ročně ……………  1.200,- Kč

·       ·        při umístění kratším než 1 rok činí sazba za každý započatý 1 m2

·       ·        a každý započatý kalendářní měsíc …………………………………..…… 100,- Kč

 

c2) za umístění ostatních reklamních zařízení

 

·       ·        při trvalém umístění činí sazba za každý započatý1 m2 ročně    1.200,- Kč

·       ·        při umístění kratším než 1 rok činí sazba za každý započatý 1 m2

·       ·        a každý započatý kalendářní měsíc ……………………            100,- Kč

·       ·        při umístění v rozmezí 1 den až 1 měsíc za umístění 1 ks

     reklamního zařízení za každý započatý 1 m2 a den činí sazba                                      4,- Kč

·        ·        při umístění kratším než 1 den, za 1 ks reklamního zařízení

      bez ohledu na jeho velikost a počet hodin, kdy bude na

     veřejném prostranství umístěno (např. reklamní stany, stánky,

     motorová vozidla apod.) činí sazba                                                                         100,- Kč

 

 d)d)za umístění skládek  stavebního materiálu na návsích                                                     včetně chodníků a zatravněných ploch

                                        za každý započatý  1 m2 a den ………………….      5,- Kč

e) e)      za umístění skládek stavebního materiálu na silnicích, komunikacích a chodnících    včetně zatravněných ploch

                                        za každý započatý  1 m2 a den ……. ………                        2,- Kč

f)  f)        za umístění skládek stavebního materiálu na ostatních plochách

            za každý započatý  1 m2 a den …………………..         1,- Kč

 

Za použití veřejného prostranství k umístění skládky stavebního materiálu při stavbě rodinného domu lze snížit poplatek o 50% stavebníkům, kteří předloží stavební povolení.

 

g) g) za použití veřejného prostranství k parkování všech vozidel měsíčně 50,-Kč

 

 Zařízením pro poskytování služeb se rozumí:

 

-        -        stánky (mobilní i stacionární) nabízející služby (např. opravy deštníků, čištění peří, broušení nožů, nůžek apod.).

 

(2)   (2)   Dnem se pro potřeby této vyhlášky rozumí 1 kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne poplatník ke své činnosti využije.

(3)   (3)   Měsícem se pro potřeby této vyhlášky rozumí 1 kalendářní měsíc bez ohledu na to, kterou a jak velkou část  měsíce poplatník ke své činnosti využije.

(4)   (4)   Za trvalé umístění reklamního zařízení je považováno i pravidelné  osazování přenosného reklamního zařízení na předem dohodnuté místo, když z bezpečnostních důvodů není možné, aby toto přenosné reklamní zařízení bylo na dohodnutém místě osazeno trvale (např. v nočních hodinách, ve dnech pracovního volna, pracovního klidu či státem uznaného svátku)

(5)   (5)   Při určení výměry za zábor veřejného prostranství reklamním zařízení, je rozhodující prostor veřejného prostranství skutečně zabraný reklamním zařízením (jeho nejširší částí).

(6)   (6)   Při určení částky za zábor veřejného prostranství zařízením lunaparků a cirkusů je rozhodující plocha skutečně zabraná veškerým zařízením k lunaparku či cirkusu náležejícího, zpravidla obdélníkový prostor celkově pro potřeby cirkusu či lunaparku využívaný (nejen plocha zabraná jednotlivými atrakcemi, ale i prostranství sloužící k zajištění přístupu k jednotlivým atrakcím a procházení mezi nimi).

 

Článek 15

Splatnost poplatku

 

Poplatek je splatný:

 

a)     a)      při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 30 dnů, nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato,

b)     b)      při užívání veřejného prostranství po dobu delší 30 dnů, ve dvou splátkách, přičemž první splátka je splatná nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato a zbývající splátka nejpozději do 15 dnů po skončení užívání veřejného prostranství zvláštním způsobem.

c)     c)      poplatek stanovený měsíční paušální částkou je splatný předem, vždy nejpozději první den příslušného kalendářního měsíce

d)     d)      poplatek stanovený roční paušální částku je splatný předem, vždy nejpozději do konce měsíce ledna příslušného kalendářního roku.

 

 

 

 

 

Článek 16

Osvobození od poplatku

 

Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají:

 

a)     a)      stavební zařízení umístěná stavbě a rekonstrukci inženýrských sítí v rozsahu pracovního pruhu dle projektové dokumentace

b)     b)      reklamní zařízení umístěná na veřejném prostranství zdravotnickými, kulturními a sportovními organizacemi

c)     c)      zvláštní užívání veřejného prostranství podle čl. 10, kdy uživatelem je obec Krsy

d)     d)      akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného nebo akce, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,

e)     e)      skládky stavebního materiálu a stavebního zařízení o šíři pruhu 2 m po obvodu stavby

f)       f)       krátkodobé skládky (uhlí, dříví, stavebního materiálu apod.) po dobu maximálně 3 dnů

 

 

 

 

ODDÍL IV.

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

 

Článek 17

Předmět poplatku

 

Předmětem poplatku je každý povolený výherní hrací přístroj.

 

Článek 18

Poplatník

 

Poplatníkem je právnická osoba, která je provozovatelem výherního hracího přístroje.

 

 

Článek 19

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

(1)   (1)   Poplatek se platí ode dne uvedení povoleného výherního hracího přístroje do provozu.

 

(2)   (2)   Poplatková povinnost zaniká dnem, ve kterém byl provoz výherního hracího přístroje ukončen. Za ukončení provozu se nepovažuje jeho přerušení, např. z důvodu prováděných oprav a zavíracích dnů provozovny, kde je výherní hrací přístroj umístěn. Ukončení provozu se prokazuje způsobem dle § 5 vyhlášky o hracích přístrojích

 

 

Článek 20

Oznamovací povinnost

 

(1)   (1)   Poplatník je povinen písemně nebo ústně do protokolu oznámit správci poplatku uvedení výherního hracího přístroje do prvního provozu a tuto skutečnost doložit protokolem ve smyslu ustanovení § 5 vyhlášky Ministerstva financí č. 223/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška o hracích přístrojích.)

 

 

(2)   (2)   Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické osoby, sídlo, IČO, čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jeho podnikatelské činnosti a statutární orgán.

(3)   (3)   Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatků do 3 dnů ukončení provozování výherního hracího přístroje a doložit tuto skutečnost protokolem ve smyslu ustanovení § 5 vyhlášky o hracích přístrojích.

 

Článek 21

Sazba poplatku

 

Poplatek za každý výherní hrací přístroj činí 5.000,- Kč za každé provozované tři měsíce. V případě, že výherní hrací přístroj bude provozován po dobu kratší než 3 měsíce, bude poplatek vyměřen v poměrné části.

 

Článek 22

Splatnost poplatku

 

Poplatek je splatný:

 

a)     a)      v případě povolení k provozování výherního hracího přístroje uděleného  na dobu nejdéle 3 měsíců,  nejpozději do posledního dne druhého kalendářního měsíce ode dne uvedení povoleného výherního hracího přístroje do provozu.

b)     b)      v případě povolení k provozování výherního hracího přístroje uděleného na dobu nejdéle 6 měsíců, ve dvou čtvrtletních splátkách splatných vždy nejpozději poslední den příslušného kalendářního čtvrtletí, ve kterém je výherní hrací přístroj provozován.

c)     c)      v případě povolení k provozování výherního hracího přístroje uděleného na dobu jednoho kalendářního roku, ve čtyřech pravidelných čtvrtletních splátkách, splatných vždy nejpozději do konce příslušného kalendářního čtvrtletní, ve kterém je výherní hrací přístroj provozován.

d)     d)      V případě povolení k provozování výherního hracího přístroje uděleného na dobu 6 měsíců nebo jednoho kalendářního roku dle písm. b) a c) je poplatník oprávněn uhradit poplatek za provozování výherního hracího přístroje jednorázově v plné výši, a sice nejpozději poslední den prvního kalendářního čtvrtletí, ve kterém je výherní hrací přístroj provozován.

 

 

Oddíl V.

Ustanovení společná a závěrečná

 

Článek 23

Sankce

 

(1)   (1)   Nebudou-li poplatky stanovené v souladu s touto vyhláškou zaplaceny včas nebo ve stanovené výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem, přičemž může včas nezaplacené poplatky zvýšit až na trojnásobek.

 

(2)   (2)   Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může mu správce poplatku uložit pokutu ve smyslu ustanovení § 37 a § 37a zákona č. 337/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon o správě daní a poplatků)

 

Článek 24

Lhůta pro vyměření poplatku

 

Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou (oznamovací) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze poplatky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková (oznamovací) povinnost vznikla.

 

Článek 25

Odstranění zbytečné tvrdosti

 

Správce poplatku může na žádost poplatníka, z důvodů zmírnění nebo odstranění zbytečné tvrdosti v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout.

 

Článek 26

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška o místním poplatku č.1/92 a 3/92

 

Článek 27

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.

 

 

 

 

 

Orosz Jan

Starosta obce Krsy

 

 

 

 

Zodpovídá: Správce Webu