Krsy - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Opatření obce Krsy č.1/2002 - Řád veřejného pohřebiště

 

 

 

Opaten obce Krsy . 1/2002

 

            Zastupitelstvo obce Krsy v souladu s ustanovenm 84, zk.. 128/2000 Sb. O obcch, ve znn pozdjch pedpis a ustanoven 19, zk.. 256/2001 Sb. O pohebnictv, ve znn pozdjch pedpis (dle jen "zkon") vydv jako provozovatel veejnho pohebit tento:

 

d veejnho pohebit

 

lnek I.

vodn ustanoven

 

1. d veejnho pohebit (dle jen "d") upravuje provoz veejnho pohebit (dle jen "pohebit"), kter se nachz na pozemcch .parc.1287 a  .parc.st.54 v k.. Krsy.

2. Obec Krsy zajiuje jako provozovatel pohebit  jeho provozovn.

 

 

lnek II.

Provozn doba pohebit

 

            Provozn doba v jejm prbhu je pohebit pstupn veejnosti se stanov celoron od 7.00 hod. do 19.00 hod.

 

lnek III.

Podek na pohebiti

 

1. Nvtvnci pohebit jsou povinni zdret se takovho jednn, kter by se dotkalo dstojnosti zemelch nebo mravnho ctn pozstalch a veejnosti, zejmna chovat se hlun, poutt penosn nosie zvuku, pouvat alkoholick npoje, omamn a psychotropn ltky, kouit, odhazovat odpadky mimo ndob k tomu urench a pouvat prostory pohebit a jeho vybaven k jinm elm, ne k jakm jsou ureny.

 

2. Na pohebiti je mon zdrovat se pouze v provozn dob pohebit stanoven v lnku II. tohoto du.

 

3. Dti do 10 let maj na pohebit pstup pouze v doprovodu dospl osoby.

 

4. Na pohebit je zakzn pstup podnapilm osobm a osobm se psy, kokami a jinmi zvaty.

 

5. Na pohebiti je zakzno jezdit na jzdnch kolech, kolobkch, skateboardech a kolekovch bruslch.

 

6. Vozidla (s vyjmkou invalidnch vozk) mohou na pohebit vjdt a zdrovat se  zde pouze se souhlasem provozovatele pohebit a pi splnn jim stanovench podmnek.

 

7. Pstup na pohebit nebo do jeho st me provozovatel pohebit z oprvnnch dvod (nap. provdn prav, nled, vichice, exhumace a pod.) na vymezenou dobu omezit nebo zakzat.

 

8. Ukldn ndob, nad a jinch pedmt na zelen psy a msta kolem hrobovch mst nen dovoleno.

 

9. Svtilny a svky je mono na pohebiti rozvcovat na jednotlivch hrobovch mstech pouze tehdy, pokud jsou vhodnm zpsobem zabezpeeny proti vzniku poru.

 

10. Podn pietnch a vzpomnkovch akc na pohebiti je mon pouze se souhlasem provozovatele pohebit. Tm nen dotena povinnost svolatele pedem oznmit shromdn podle zvltnho pedpisu.

 

11. Na pohebiti je povoleno provdt jakkoliv prce pouze v takovm rozsahu a takovm zpsobem, kter stanov tento d.

 

12. Dozor nad podkem na pohebiti provd jeho provozovatel.

 

lnek IV.

Rozsah slueb poskytovanch na pohebiti

 

           Provozovatel pohebit poskytuje zejmna nsledujc sluby:

1. pronjem hrobovch mst

 

2. veden souvisejc evidence o hrobovch mstech a o uloen lidskch ostatk

 

3. sprvu a drbu pohebit vetn komunikac a okoln zelen v arelu pohebit

 

4. zajiovn likvidace odpadu

lnek V.

Povinnosti a innost provozovatele pohebit v souvislosti s njmem hrobovch mst

 

1. Provozovatel pohebit je povinen:

    a) pedat njemci hrobovho msta (dle jen "njemce") k uvn vyznaen, seln oznaen hrobov msto  

   b) umonit njemci zzen hrobovho zazen hrobu nebo hrobky za podmnek stanovench v lnku 9 du.

     c) umonit njemci uvn jeho hrobovho msta a zazen pohebit, zajistit pstup k hrobovmu mstu a zdret se jakchkoliv zsah do hrobovho msta nebo hrobovho zazen s vyjmkou ppad, kdy je nezbytn, nap. v dsledku iveln pohromy, bezodkladn zajistit bezpen a plynul provoz pohebit, nebo kdy je teba provst pohben do sousednho hrobu a pod. V takovch ppadech je omezen pstupu ke hrobovmu mstu mon pouze po nezbytn nutnou dobu. Dojde-li k zsahu do hrobovho msta vinou provozovatele pohebit a vznikne-li koda, je provozovatel pohebit povinen hrobov msto uvst do pvodnho stavu.

 

2. Hrobov msta provozovatel pohebit zizuje a pipravuje k pronjmu tak, aby vznikly ucelen ady, oddly i skupiny hrob a hrobek stejnho charakteru a rozmr. Nikdo nem nrok na individuln umstn mimo vymezen prostor.

 

lnek VI.

Povinnosti njemce hrobovho msta

 

Njemce hrobovho msta je povinen pi uvn hrobovho msta postupovat takto:

 

1. Hrobov zazen zdit v souladu s ustanovenm lnku IX.   du. Ped zahjenm prac si vydat psemn souhlas provozovatele pohebit a dit se pi provdn prac jeho pokyny, m-li bt zzena hrobka, pedat provozovateli pohebit k odsouhlasen dokumentaci obsahujc technickou zprvu, pdorys, bokorys a ez hrobkou s uvedenm jmna a adresy realiztora zmru, po dokonen hrobky podat provozovatele  pohebit o jej technick pevzet a dit se pokyny vydanmi provozovatelem pohebit k trvalmu uvn hrobky.

 

2. Provdt drbu pronajatho hrobovho msta a hrobovho zazen v nsledujcm rozsahu a nsledujcm zpsobem:

a) Nejpozdji do 3 msc od pohben do hrobu zajistit pravu pohbvac plochy hrobovho msta

b) Zajistit, aby plochy hrobovho msta nezarstala nevhodnm porostem naruujcm estetick vzhled pohebit a prbn zajiovat drbu hrobovho msta a hrobovho zazen na vlastn nklady tak, aby jejich stav nebrnil uvn mst ostatnch njemc.

c) Odstranit vas znehodnocen kvtinov a jin dary, odpad z vyhoelch svek a dal pedmty, kter naruuj estetick vzhled pohebit. Neodstran-li tyto pedmty njemce hrobovho msta, je provozovatel pohebit oprvnn to uinit sm.

d) Neprodlen zajistit opravy hrobovho zazen pokud je naruena jeho stabilita a ohrouje tak zdrav, ivoty nebo majetek dalch osob. Pokud tak njemce neuin, je provozovatel pohebit oprvnn zajistit bezpenost na nklady a riziko njemce hrobovho msta.

 

3. Zajistit na vlastn nklady nejpozdji do dne skonen njmu hrobovho msta, odstrann hrobovho zazen vetn uren, jinak s nimi bude naloeno podle 25, odst. 9, zkona.

 

4. Oznamovat provozovateli pohebit veker zmny daj potebnch pro veden evidence pohebit  v souladu s 21, zkona.

 

5. Strpt seln oznaen hrob proveden provozovatelem pohebit zpsobem obvyklm na danm pohebiti nebo jeho sti.

 

6. Uloen lidskch pozstatk a lidskch ostatk nebo jakkoli dal nakldn s nimi, provdt jen zpsobem, kter je v souladu s lnekm VII. du.

 

lnek VII.

Ukldn lidskch pozstatk a zpopelnnch lidskch ostatk a jejich exhumace

 

1. Lidsk pozstatky do hrob a hrobek me ukldat osoba jen se souhlasem provozovatele. Obdobn to plat i o provdn prac spojench se zajiovnm exhumac.

 

2. Zpopelnn lidsk ostatky je mon uloit na pohebiti vdy jen se souhlasem provozovatele pohebit a zpsobem, kter stanov.

 

3. Vechny rakve uren k pohben mus bt oznaeny ttkem obsahujcm minimln jmno zemelho, datum narozen a den pohbu. Ped sputnm do hrobu mus bt vko rakve pevn a trvale spojeno roubem se spodn st rakve.

 

4. Pro pohbvn do hrob mus bt pouity takov rakve, kter ve stanoven tlec dob zetl spolu s lidskmi ostatky, tzn. nesm obsahovat dly z PVC a jinch nerozloitelnch materil, kovov dly jen omezen, vpl rakv me bt pouze z materil jako devn piliny, papr a ltky, pi vrob rakv a jejich ntr nesm bt pouity toxick ltky.

 

5. Pi pohbvn do hrobek je nutno pout rakve s maximlnmi rozmry 2,15 x O,85 m, a to celodubov nebo jinch tvrdch druh dev, do kter bude umstna polovin zinkov vloka nebo kovov s nepropustnm dnem.

 

6. Pmou manipulaci s lidskmi ostatky uloenmi v hrobkch me provozovatel nebo jin osoba se souhlasem provozovatele pohebit provdt pouze se souhlasem okresnho hygienika.

 

 

 

lnek VIII.

Tlec doba

 

           Tlec doba stanoven pro ukldn lidskch pozstatk do hrob in v souladu s hydrogeologickm posouzenm firmy AQUATEST, a.s. z ervence 2002  12   let (slovy:dvanctlet ).

 

 

lnek IX..

Zizovn hrobovho zazen a podmnky provdnch prac na pohebiti

 

        1. Podmnky pro zzen hrobovho zazen hrobu:

 

a) Zklady mus odpovdat pdorysnm rozmrm dla a hloubce zkladov spry, kter in 800 mm.Hloubku zklad je teba upesnit pro konkrtn pohebit nebo jeho st s ohledem na klimatick vlivy, kter mohou zpsobovat promrzn a vysychn zkladov pdy. Pi zaloen zklad se mus brt ohled na zvltn okolnosti, jako nap. monost poruen zklad koeny strom apod., kde se minimln hloubky ve uveden patin zvyuj, u nhrobk je tak nutno brt v vahu hloubku vkopu pi pedpokldanm otevrn hrobu s tm, e zkladov deska nesm zasahovat do profilu vkopu hrobu.

Obvykle je hloubka zaloen zklad stanovena na min. 600 mm pod rovn ternu, ve zvlt nepznivch podmnkch u jemnozrnnch jil a 1 m. Vku zklad lze snit na rove 500 mm pod rove ternu v ppad, e bude zamezeno promrzn nap. trkovm poltem.

 

b) Zklady pamtnk a nhrobk mus byt zhotoveny z dostaten nosnho materilu, odolnho proti psoben povtrnosti nap. z prostho betonu i elezobetonu, kamennho, pp. cihelnho zdiva apod.

 

c)  Pedn a zadn rmy hrobu mus bt v jedn pmce s rmy sousednch hrob.

 

d) Vlastn nhrobek a rmy hrobu mus bt mezi sebou jednotliv kotveny.

 

e) Pi stavb na svahovitm ternu mus bt hrobov zazen stejnomrn odstupovno (pokud to vyaduj ternn podmnky).

 

        1. Podmnky pro zzen hrobovho zazen hrobky:

 

a) Hloubka vkopu mus odpovdat potu uvaovanch uloench rakv (max vak 260 cm).

    

b) Stny mus bt  vybudovny z porznch materil ( nap. cihly), pokud bude pouit lit beton, mus bt vyvedena z hrobky difzn ztka.

 

c) Stny hrobky z porznch materil mus mt i nejmn 30 cm, v ppad uit litho betonu nejmn 15 cm, a mus bt izolovny pizdvkou, vetnimpregnanch ntr.

 

d) Dno hrobky me bt bez betonovho pokryvu (pouze kopan zemina).  V ppad, e bude dno vybetonovno, mus bt zzen trativod o rozmrech nejmn 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplnn dren.

 

e)   Zdivo mus bt umstno na betonovm zklad min. 50 cm vysokm v i podle  pedpokldan vyzdvky.

 

f)   Do stn hrobky mus bt zabudovny vstupn otovry s madly.

g)   Kovov prvky v hrobce (traverzy pro uloen rakv a stropn nosie) mus bt  opateny antikoroznmi ntry a jejich stav mus bt kontrolovn nejmn  jednou  za 10 let.

 

h)   Zastropen hrobky je nutn provst tak, aby mohly bt rakve lehce umstny na jednotiv stanovit s tm, e vstupn otvor a vlastn svtlost hrobky mus  bt  nejmn 220 cm (podle velikosti rakv).

 

i)   Na zastropen a uzaven hrobky mus bt pouity elezobetonov peklady, jejich spry zality betonem a povrch zaizolovn.

 

j)   Na zastropen je nutono pout 20 cm zeminy slouc jako pachov ztka   nebo  umstit kryc desku neprodyn uzavrajc hrobku, se sprami vytmelenmi  trvalmi tmely.

 

k) Nosnost stropu mus bt nejmn 100 kg  na 1 m2.

 

l)   Vlastn hrobov zazen s vjimkou rm mus bt postaveno mimo hlavn  konstrukci hrobky, na samostatnm zklad.

 

        2.    Provozovatel pohebit me ve svm souhlasu se zzenm hrobky stanovit

                  - dobu vstavby hrobky

                  - zabezpeen msta z hlediska pdu osob a bezpenosti nvtvnk hbitova

                  - poadavky na ochranu zelen v okol stavenit

                  - podmnky pouvn komunikac pohebit

                  - zpsob skladovn materil, odpad a jejich likvidace

                  - povinnost dozoru pi vstavb

                  - prbn a zvren kontroly postupu prac

 

         3.    Zzenou hrobku pejm po technick strnce provozovatel pohebit, kter

                me  pro trval uvn stavby urit

                   - druh pouvanch rakv pro pohben v hrobce

                   - zpsoby a cyklus reviz hrobky.

                Dokumentaci spojenou se zzenm hrobky je provozovatel pohebit povinen

                archivovat.

 

         4.    Pi provdn vekerch prac na pohebitch je teba dodrovat podmnky

                dohodnut  provozovatelem pohebit, zejmna

                     - respektovn dstojnosti a msta a omezen hlunch prac

                     - neomezovn prchodnosti komunikac a pstupu k jednotlivm

                       hrobovm mstm

                     - nenaruovn hrobovch mst nebo jakkoli jin omezovn prv njemc

                        hrobovch mst

                     - zajitn ochrany zelen, koenovho systmu zelen

 

           5.    Po ukonen prac na pohebiti je nutno uvst okol mst, kde byly prce

                  provdny, do pvodnho stavu.

 

 

 

lnek X.

Zruovac ustanoven

-------

           

 

 

lnek XI.

innost

 

           Toto opaten nabv innosti patnctm dnem po jeho vyhlen.

 

 

 

 

V Krsech 9.7.2002

 

 

 

 

 

 Libue Pospilov                                                                            Orosz Jan

mstostarosta obce                                                                            starosta obce

 

Zodpovídá: Správce Webu