Krsy - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Vyhláška č.1/2003 o závazných částech územního plánu obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBEC KRSY

 

V Y H L Á Š K A

1/2003

O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce Krsy vydalo na základě usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Krsy ze dne 17.4.2003 podle ustanovení § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu  ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

 

ČÁST PRVNÍ

 

Úvodní ustanovení

 

Článek 1

Účel vyhlášky

 

1/  Vyhláška vymezuje závazné části územního plánu obce Krsy schváleného obecním zastupitelstvem v Krsech dne 17,4,2003 (dále jen „územní plán„).

 

2/  Vyhláška stanoví závazné regulativy pro změny funkčního a prostorového uspořádání území, omezující podmínky a režim využívání místního systému ekologické stability a vymezí rozsah veřejně prospěšných staveb.

 

 

Článek 2

Rozsah platnosti

 

1/  Vyhláška platí pro katastrální území obce Krsy tak, jak je vymezují jeho grafické přílohy.

 

 

Článek 3

Vymezení základních pojmů

 

1/  Na území obce jsou územním plánem rozlišovány:

                  a)  z hlediska funkčního uspořádání:

1.   polyfunkční území

2.   monofunkční plochy

 

                 b) z hlediska zastavitelnosti:

                       1. území zastavitelná

                       2. území nezastavitelná

 

                 c) z hlediska prostorového uspořádání:

                       1. území a plochy s rozdílnými limity využití

 

d)  z hlediska požadavků na další územně plánovací dokumentaci a podklady:

1.  území stabilizovaná

2.  území rozvojová

 

2/  Na území obce jsou územním plánem vyznačeny:

                 a)  z hlediska zajištění veřejných zájmů:

                       1. plochy veřejně prospěšných staveb


3/  Pro účely této vyhlášky se dále vymezují pojmy:

                 a) chov drobného zvířectva

Chovem drobného zvířectva se rozumí chov drůbeže, holubů, králíků, kůzlat, jehňat, psů, koček a včel pouze pro vlastní potřebu chovatele. Chov jiných zvířat je možný považovat za chov drobného zvířectva ve smíšeném území venkovského charakteru, pokud nedochází k narušení životního prostředí sousedů.

 

                 b) drobná výroba a služby, řemeslná výroba

1.   Drobnou výrobou a výrobními službami se rozumí výrobní zařízení nebo zařízení výrobních služeb v malém rozsahu co do výměry pozemku, počtu zaměstnanců a objemu přepravy.

2.   V územích výrobních je považováno za zařízení drobné výroby a služeb zařízení, jehož velikost nepřesahuje 1 ha plochy, 100 zaměstnanců a objem přepravy 100 t nebo 500 m3 v jednom dni.

3.   V ostatních územích je považováno za zařízení drobné výroby a služeb zařízení, jehož velikost nepřesahuje 400 m2 plochy pozemku, 15 zaměstnanců a objem přepravy v rozsahu 10 t nebo 20 m3 v jednom dni.

4.   Řemeslnou výrobou se rozumí výroba řemeslného charakteru zajišťovaná členy rodiny, případně dalšími maximálně čtyřmi pracovníky.

 

                 d) zábavní zařízení

Zábavním zařízením se rozumí herny, kasina, diskotéky, pornografická kina, erotické salony, sexshopy a podobně.

 

                 e) veřejné ubytování

Veřejným ubytováním se rozumí ubytování v hotelech, motelech, botelech, a dalších podobných  zařízeních a v penzionech, s dobou pobytu zpravidla ne delší než dva týdny nebo sezónní ubytování ve stanových a chatových táborech a autocampech.

 

 

ČÁST DRUHÁ

 

Struktura osídlení území

 

Článek 4

Osídlení

 

1/  Obec Krsy tvoří části Krsy, Kejšovice, Polínka, Skelná Huť a Trhomné a samostatné sídelní lokality Karlův Dvůr, Kamýček, Líchov, Na Holé a zaniklá ves Umíř

 

2/ Část Krsy plní funkci obytnou, výrobní, obslužnou a v omezené míře i rekreační.

 

3/ Část Kejšovice a Skelná Huť plní převážně funkci rekreační, v omezené míře obytnou.

 

4/ Část Polínka a Trhomné plní funkci obytnou a rekreační.

 

5/ Sídelní lokalita Líchov zahrnuje hospodářský dvůr z výrobních funkcí.

 

6/ Lokalita Kamýček a Na Holé mají výrazně rekreační charakter.

 

7/ Lokalita Karlův Dvůr zahrnuje stávající hájovnu.

 

8/ Rozvoj částí obce bude navazovat na stávající zastavěné území, přednostně bude realizován v Krsech.

 

9/ Samostatné sídelní lokality jsou stabilizovány s výjimkou lokality Na Holé s rezervou pro rozvoj zařízení cestovního ruchu.

 

10/ Ve volné krajině nebudou vznikat nové sídelní lokality.

 

 

 

ČÁST TŘETÍ

 

Regulace funkčního uspořádání území

 

Článek 5

Funkční uspořádání území

 

1/  Funkční uspořádání území sídelního útvaru stanoví územní plán v grafické příloze Funkční využití.

 

 

2/ Územní plán vymezuje tyto druhy polyfunkčních území:

území bydlení - rodinné domy (Br)

území bydlení - bytové domy (Bd)

území smíšené venkovské (Sv)

území výrobní - zemědělství (Vz)

území výrobní - lehká výroba (Vd)

 

 

3/ Pro každé polyfunkční území jsou stanoveny základní funkce plochy a druhy staveb a zařízení, které je v něm možno umisťovat.

 

 

4/ Územní plán vymezuje tyto druhy monofunkčních ploch:

a)  plochy občanského vybavení včetně sportu

           vodní plochy

           plochy zeleně

           plochy zemědělsky využívaného půdního fondu

           dopravní plochy a komunikace

           plochy technického vybavení

           plochy rezerv

 

5/ Pro každou monofunkční plochu jsou stanoveny druhy ploch, staveb a zařízení, které zahrnuje a které je v ní možno umisťovat.

 

6/ Podrobnější druh občanského nebo technického zařízení a využití ploch je v územním plánu vyznačen číselným odkazem.

 

7/ Důležitá zařízení občanského a technického vybavení o malé ploše nebo integrovaná ve smíšeném území jsou v grafické příloze „Funkční využití“ vyznačena číselným odkazem.

 

Článek 6

Území bydlení - rodinné domy (Br)

 

1/ Toto území je určeno pro bydlení.

 

2/ V tomto území je přípustné umisťovat:

    rodinné domy

    stavby plnící doplňkovou funkci bydlení (garáže pro obsluhu tohoto území, zahradní altány, skleníky do 25 m2)

 

3/ V tomto území je výjimečně přípustné umisťovat:

    zařízení maloobchodu a veřejného stravování sloužící pro obsluhu tohoto území

    zařízení veřejného ubytování do dvanácti lůžek

    nerušící zařízení řemeslné výroby a služeb, sloužící pro obsluhu tohoto území

4/ Vypustit lokalitu č.7,8,9 v části Skelná Huť.

 

Článek 7

Území bydlení - bytové domy (Bd)

 

1/ Toto území je určeno pro bydlení ve vícebytových domech.

 

2/ V tomto území je přípustné umisťovat:

    bytové nízkopodlažní domy

    stavby plnící doplňkovou funkci (garáže pro obsluhu tohoto území)

 

3/ V tomto území je výjimečně přípustné umisťovat:

    zařízení technické infrastruktury sloužící pro obsluhu tohoto území.

 


Článek 8

Území smíšené - venkovské (Sv)

 

1/ Území je určeno pro bydlení venkovského charakteru ve spojení s hospodářským využitím objektů a pozemků.

 

2/ V tomto území je přípustné umisťovat:

    nízkopodlažní objekty bydlení s nejvýše třemi byty

    zařízení drobné nezávadné výroby

    zařízení řemeslné výroby

    zařízení pro chov drobného a domácího zvířectva

    zařízení pro zpracování zemědělské produkce svým rozsahem nenarušující prostředí sousedů

    zařízení maloobchodu, veřejného stravování a ubytování a služeb

 

3/ V území je výjimečně přípustné umisťovat:

    rekreační objekty

 

Článek 9

Území výrobní - drobná výroba (Vd)

 

1/ Území je určeno pro zařízení drobné výroby a služeb, která by mohla mít rušivé účinky pro bydlení.

 

2/ V tomto území je přípustné umisťovat:

    obchodní, administrativní a správní budovy a zařízení

    všechny  druhy zařízení drobné výroby a služeb

    zařízení vědy a výzkumu

    veřejné čerpací stanice pohonných hmot

 

3/ V tomto území je výjimečně přípustné umisťovat:

-    byty pohotovostní, služební a majitelů zařízení

-    sportovní, sociální a zdravotnická zařízení a zařízení školství, sloužící pro obsluhu tohoto území

4/ V tomto území zachovat

--pruh o šířce nejméně 25 m pod hrází rybníka pro lokální biokoridor u

lokality 34 v obci Krsy

 

 

Článek 10

Území výrobní - zemědělství (Vz)

 

1/ Území je určeno pro zařízení zemědělské výroby, která mají podstatné rušivé účinky na okolí a která proto není možné umisťovat v jiných územích.

 

2/ V tomto území je přípustné umisťovat:

-    všechny druhy zařízení zemědělské, lesnické a rybářské výroby

-    všechny druhy zařízení drobné výroby a služeb, sklady, stavební dvory

-    zahradnictví

-    zařízení vědy a výzkumu

-    veřejné čerpací stanice pohonných hmot

 

3/ V tomto území je výjimečně přípustné umisťovat:

-    pohotovostní a služební byty

-    zařízení maloobchodu a veřejného stravování pro obsluhu tohoto území

 

Článek 11

Plochy občanského vybavení

 

1/ Plochy občanského vybavení jsou určeny pro umisťování zařízení:

-    správy                                                      - požární ochrany

-    školství                                                    - sociální péče

-    církve                                                       - zdravotnictví

-    kultury                                                      - vědy a výzkumu

-    sportu                                                      - obchodu

-    jeslí a mateřských škol                          - nevýrobních služeb

-    pošt                                                         - veřejného ubytování

-    bezpečnosti a armády                           - veřejného stravování

 

2/ Na plochách s podrobněji určeným druhem zařízení je přípustné umisťovat jen taková zařízení občanského vybavení, pro která jsou určeny. Na plochách neupřesněných je možno umisťovat zařízení kteréhokoli z uvedených druhů občanského vybavení.

 

 

Článek 12

Vodní plochy

 

1/Jsou vymezeny plochy:

    vodních toků

    rybníků, požárních a víceúčelových nádrží

 

2/ Podrobnější vymezení využití plochy je určeno odkazem v grafické příloze „Funkční využití“.

 

Článek 13

Plochy zeleně

 

1/ Plochy zeleně jsou podrobněji rozčleněny na:

    parky a veřejnou zeleň

    pozemky určené k plnění funkcí lesa

    krajinnou zeleň

 

2/ Plochy zeleně je přípustné využívat jen ve shodě s jejich podrobnějším určením.

 

 


Článek 14

Plochy zemědělsky využívaného půdního fondu

 

1/ Jako plochy zemědělsky využívaného půdního fondu jsou vymezeny plochy obhospodařovaného a dočasně neobhospodařovaného zemědělského půdního fondu - plochy orné půdy, luk a pastvin, zahrady a sady s výjimkou zahrad, které jsou součástí jiných polyfunkčních území a monofunkčních ploch.

 

2/ Na těchto plochách není dovoleno umisťovat stavby s výjimkou objektů nezbytných pro jejich hospodářské využití.

 

 

Článek 15

Dopravní plochy a komunikace

 

1/ Jako dopravní plochy jsou vymezeny:

    plochy zařízení automobilové dopravy - autobusové zastávky, záchytná a jiná parkoviště, garáže

    plochy pěšího provozu - veřejná prostranství a pod.

 

2/ Na plochách s přesněji určeným druhem zařízení je přípustné umisťovat jen taková dopravní zařízení, pro která jsou určeny.

 

3/ Jako komunikace jsou vymezeny:

    státní silnice

    místní komunikace členěné na obslužné, zklidněné a víceúčelové komunikace.

 

Článek 16

Plochy technického vybavení

 

1/ Plochy technického vybavení jsou určeny pro umisťování zařízení:

-    pro zásobování vodou

-    kanalizace

-    pro zásobování elektrickou energií

-    pro zásobování plynem

-    spojů

 

Článek 17

Plochy rezerv

 

1/ Plochy rezerv jsou zvláště vymezené části nezastavitelných ploch, určených pro výhledové rozšíření zastavitelného území obce.

 

2/ Plochy rezerv funkčně neupřesněné jsou vymezeny bez stanovení výhledové funkce. Plochy rezerv funkčně upřesněné jsou vymezeny se stanovením výhledového polyfunkčního území nebo monofunkční plochy.

 

3/ Plochy rezerv je možno zastavovat a pro výhledové funkce využívat až po jejich provedení na polyfunkční území nebo monofunkční plochu, a to změnou nebo doplňkem územního plánu.

 

Článek 18

Regulace funkčního využití území

 

1/ Na pozemcích v zařízeních a objektech je dále možno provozovat stávající funkce, i když nejsou v souladu s charakteristikou území nebo plochy, pokud nebudou negativně ovlivňovat základní funkce území nebo plochy nad přípustnou míru a nejsou zde dány důvody pro opatření podle zákona 1).

 

2/ Stavby a zařízení umisťovat - to znamená povolovat, povolovat jejich změny a povolovat změny jejich užívání a rozhodovat o možném využití území, je možno pouze v souladu s charakteristikou území nebo plochy.

 

3/ O umisťování výjimečně přípustných staveb a zařízení v polyfunkčním území rozhoduje - s přihlédnutím k místním podmínkám a ke každému jednotlivému případu zvlášť - stavební úřad.

 

4/ Umisťování zařízení technického vybavení, sloužícího pro obsluhu jednotlivých území nebo ploch, je přípustné, pokud případné nežádoucí vlivy na bydlení nebo jejich základní funkce nepřekročí přípustnou míru.

 

5/ Umisťování parkovišť, odstavných ploch a garáží pro osobní vozidla, sloužící pro obsluhu jednotlivých území a plochy, je přípustné, pokud případné nežádoucí livy na bydlení nebo jejich základní funkce nepřekročí přípustnou míru.

 

6/ Ve všech druzích polyfunkčních území a zastavitelných monofunkčních ploch je přípustné umisťovat:

-    komunikace vozidlové a pěší, sloužící pro obsluhu tohoto území

-    zeleň

 

7/ Výčet přípustných a výjimečně přípustných objektů, staveb a zařízení stanovených vyhláškou, je možno upřesnit v podrobnější územně - plánovací dokumentaci (regulační plán).

 

1) § 87 a 102 odst. 3 stavebního zákona.

 

 

Článek 19

Nezastavitelné plochy

 

1/ Nezastavitelné jsou monofunkční plochy

-     zemědělsky využívaného půdního fondu

-    zeleně

-    vodní plochy

 

2/ Na nezastavitelných plochách není dovoleno umisťovat objekty s výjimkou drobných staveb, které jsou určeny pro funkční využití těchto ploch, a dále staveb komunikací, liniových staveb technického vybavení, meliorací zemědělské a lesní půdy a úprav vodních toků.

 

Článek 20

Územní systém ekologické stability

1/ Územní plán vymezuje územní rozsah prvků ÚSES v grafické části.

2/ Ve vymezených územích je prioritní funkce ochrany přírodního charakteru území.

3/ V území je vyloučeno umisťování staveb včetně meliorací  a úprav pozemků, intenzivní zemědělské výroby a změna charakteru tohoto území.

4/ Zachovat pruh o šířce nejméně 25 m pod hrází rybníka pro lokální biokoridor u

lokality 34 v obci Krsy.

Článek 21

Rozvojová území

 

1/ Rozvojové území je územním plánem zvláště vymezené polyfunkční území nebo monofunkční plocha. V grafické příloze Funkční využití označeno jako návrh.

 

2/ V rozvojovém území dojde k podstatné změně ve funkčním využití pozemků a objektů nebo ke změně charakteru zastavení.

 

3/ Pro rozsáhlejší území nebo území zastavované stavbami více investorů, může stavební úřad požadovat zpracování podrobnější územně plánovací dokumentace nebo urbanistické studie.

 

4/ Běžná údržba a nutné opravy stávajících objektů v rozvojovém území nejsou omezeny.

 

Článek 22

Stabilizovaná území

 

1/ Stabilizované území je územním plánem vymezeno v grafické příloze „Funkční využití“ negativně vůči území rozvojovému (označeno jako stav).

 

2/ Funkční využití a struktura zastavění stabilizovaného území se nebude podstatně měnit.

 

3/ Ve stabilizovaném území je možno stavby a zařízení umisťovat - to znamená povolovat, povolovat jejich změny a povolovat změny jejich užívání - a rozhodovat o změně využití území - jen pokud jejich nová funkce odpovídá charakteristice území nebo plochy, a hmota objektu hmotám okolní zástavby.

 

4/ Regulační podmínky stanoví stavební úřad pro stavby ve stabilizovaném území v územním řízení jejich odvozením z okolní zástavby.

 

 

 

 

Článek 23

Území zvláštních nároků na výstavbu

 

1/ Jako území zvláštních nároků na výstavbu je vymezeno centrum Krs s řadou památkově chráněných objektů.

 

2/ Zvláštní ochrana urbanistické struktury bude zajištěna v části Polínka s charakteristickou zástavbou kolem okrouhlé návsi.

 

 

ČÁST ČTVRTÁ

 

Závěrečná ustanovení

 

 

Článek 23

Prostorové uspořádání území

 

1/ Krsy budou mít charakter polyfunkčního sídla, střediska osídlení celého území obce.

 

2/ Ostatní části obce mají výrazný venkovský charakter s nízkopodlažní zástavbou a výrazným podílem rekreačních objektů.

 

 

Článek 24

Regulace prostorového využití území

 

1/ Objekty je možno stavět, přistavovat a nastavovat jen v takovém objemu a hustotě, aby nebyly překročeny limity prostorového využití území.

 

2/ Jednotlivé, společensky významné objekty, mohou být výjimečně vyšší, než je stanoveno limitem, jen v případě, že taková komplexně posouzená výjimka bude schválená v podrobnější územně plánovací dokumentaci.

 

Článek 25

Limity prostorového využití

 

1/ Pro regulaci prostorového využití území se stanoví tyto limity prostorového využití území:

    koeficient zastavění pozemků

    maximální podlažnost

    minimální podíl zeleně

 

2/ Koeficient zastavění pozemku udává maximální procentní podíl zastavěné plochy objektu k celkové ploše pozemku.

 

3/ Maximální podlažnost udává maximální počet nadzemních podlaží objektu bez podkroví.

 

4/ Minimální podíl zeleně udává v procentech část pozemku ponechané zeleně (po odečtu zastavěných, zpevněných a vodních ploch)

 

5/ Pro jednotlivé druhy polyfunkčních území se stanoví tyto limity:

 

Funkční území

Koeficient zastavění pozemku

Maximální podlažnost

Minimální podíl zeleně

Br

25 %

1

60%

Bd

40 %

2

40%

Sv

40 %

2*

40%

Vd

70 %

2 **

20%

Vz

70 %

1 **

20%

*)v centru Krs je nutno výšku zástavby přizpůsobit původní historické zástavbě

**)jednotlivé objekty mohou být vyšší dle technologických potřeb výroby, nutno ověřit zapojení do panoramatu sídla.

 

6/ Limity prostorového využití území je možno upřesnit v podrobnější územně plánovací dokumentaci.

 

7/ Pro zastavitelné monofunkční plochy stanoví limity prostorového využití území:

    stavební úřad v územním rozhodnutí, a to s přihlédnutím k charakteru okolní zástavby.

    podrobnější územně-plánovací dokumentace.

 

8/ V lokalitě 6 v části Trhomné dodržet regulaci 20% pozemku na sadové úpravy, tj. po obvodu areálu pily bude vysázena zeleň v pásu 10 m.

 

 

ČÁST PÁTÁ

 

Neurbanistické limity využití území

 

Článek 26

Neurbanistické limity

 

1/  V řešeném území jsou obecně závaznými předpisy stanoveny další - neurbanistické limity využití území:

    území chráněná pro následný návrh místního systému ekologické stability2)

    ochranná pásma komunikací 3)

    ochranná pásma vedení a zařízení technické infrastruktury 4)

    podmínky ochrany zemědělského půdního fondu 5)

    památková ochrana objektů 6)

    ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa 7)

    přírodní park Manětínská

 

 2)stanoveno územním plánem

3)zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., Vyhláška č. 104/1997 Sb. k provádění zákona o pozemních komunikacích

4)zákon č. 222/1994 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a státní energetické inspekci

5)zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů

6)nařízení vlády ČSFR č. 443/1992 Sb. o památkové ochraně

7)    zákon č. 289/1995 Sb.

8)    Dáno vyhláškou Okresního úřadu

ČÁST ŠESTÁ

 

Veřejně prospěšné stavby

 

Článek 27

Vymezení ploch

 

1/ Jako veřejně prospěšné jsou územním plánem vymezeny:

 

a/ zařízení dopravy a komunikace:

Þ místní komunikace zpřístupňující nově navržené lokality bytové výstavby

Þ úprava komunikace a parkovišť na návsi v Krsech

Þ zastávky autobusu na silnici I/20 v Trhomném

Þ chodníky v sídlech podél státních silnic (Krsy, Polínka, Trhomné, Skelná Huť)

 

b/ zařízení technické infrastruktury

Þ obecní ČOV v Krsech

Þ rezerva pro centrální ČOV v Krsech

Þ rezerva pro zásobník užitkové vody v Trhomném u stávajícího zdroje

Þ plocha pro ukládání a třídění odpadu v Trhomném

Þ liniová vedení vodovodu, kanalizace a energetiky včetně trafostanic, vodních zdrojů, úpraven a dalších zařízení vodního hospodářství a energetiky

 

2/ Rozsah a poloha nově navrhované veřejně prospěšné stavby mohou být upřesněny v podrobnější územně plánovací dokumentaci (regulačním plánu), nebo v územním řízení.

 

Článek 28

Vyvlastnění

 

1/ Vyznačení veřejně prospěšné stavby v územním plánu je podkladem pro případné vyvlastnění pozemků nebo staveb podle § 108 odst. 2 písm. a) zák. FS č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, pokud nebude možno řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou.

 

 

ČÁST SEDMÁ

 

Závěrečná ustanovení

 

Článek 29

Uložení dokumentace

 

1/ Dokumentace územního plánu obce Krsy je uložena na Obecním úřadě, na referátu regionálního rozvoje Městského úřadu Nýřany, pracoviště Plzeň, místně příslušném Stavebním úřadě a Krajském úřadě Plzeňského kraje, odb.regionálního rozvoje.

 


Článek 30

Přílohy územního plánu

 

1/ Nedílnou součástí této vyhlášky jsou přílohy:

A) TEXTOVÁ ČÁST

B) GRAFICKÁ ČÁST

1.  Území obce 1:10.000

2.  Doprava 1:2000

3.  Vodovod 1:2000

4.  Kanalizace 1:2000

5.  Energetika 1:2000

6.  Funkční využití 1:2000

7.  Veřejně prospěšné stavby 1:2000

8.  Širší vztahy 1:50.000

9.  Zábor ZPF 1:2000

 

 

Článek 31

Platnost územního plánu

1/ Návrhové období územního plánu bylo stanoveno do roku 2020.

 

2/ Po uplynutí návrhového období bude provedena revize územního plánu a na jejím základě rozhodnuto o úpravách územního plánu, případně pořízení nového.

 

Článek 32

Změny územního plánu

 

1/  Změny územního plánu lze provádět v souladu s § 17 vyhlášky č. 131/1998 Sb.

 

Článek 33

Lhůty aktualizace

1/ Územní plán bude průběžně aktualizován v letech 2007, 2012 a 2017.

 

Článek 34

Účinnost

1/ Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

 

 

V Krsech  dne 18.4.2003

Vyvěšeno: 12.5.2003

Sňato dne: 27.5.2003

 

        Jan Orosz                                                            Libuše Pospíšilová

starosta                                                              místostarostka

 

Zodpovídá: Správce Webu