Krsy - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - VYHLÁŠKA č.1/2005 o symbolech obce Krsy

OBECNĚ   ZÁVAZNÁ   VYHLÁŠKA  č.1/2005

o symbolech obce KRSY

 

 

Zastupitelstvo obce Krsy dle § 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších novel schválilo na svém zasedání dne 31.3.2005 obecně závaznou vyhlášku o symbolech obce Krsy.

 

Preambule

Každý člověk odvozuje svůj původ od určitého kraje, města či obce. v této souvislosti by k němu měly promlouvat nejen oficiální symboly České republiky, ale i ty, které od dávných časů používala jejich obec a generace jeho obyvatel. Obec Krsy je oprávněna používat symboly obce, které jsou jejím trvalým výhradním majetkem.

 

Čl.1

Symboly obce

(1)   Hlavní symboly obce Krsy jsou znak a vlajka.

(2)  Neodmyslitelnou součástí této obecně závazné vyhlášky je obrazová příloha s vyobrazením symbolů obce.

 

ČL.2

(1)   Znak a vlajka obce Krsy vychází ve své současné podobě z historické kontinuity a tradice.

(2)   Zneužití symbolů obce a jejich případné padělání je zakázáno.

 

Čl.3

Na žádost obce Krsy ze dne 29.3.2004 byl doručen podvýborem pro heraldiku návrh na kodifikaci znaku obce a vlajku obce. Rozhodnutím č.50/05 předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 20.1.2005 byl obci Krsy udělen a blasonován znak a vlajka takto:

 

ZNAK OBCE

V červeném štítě vpravo nahoře zelená čtvrť, v ní stříbrná labuť se zlatou zbrojí, červeným jazykem a červeným maltézským křížem na křídle. Vlevo nahoře růže, dole mříž, vše zlaté.

 

VLAJKA OBCE

Červený list se žlutým středovým křížem, s rameny širokými jednu devítinu šířky listu a zeleným kantonem. V kantonu bílá labuť se žlutou zbrojí, červeným jazykem a červeným maltézským křížem na křídle. V dolním vlajícím poli žlutá růže. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

 

Čl.4

Razítko obce

Pro označení autentičnosti listin vydávaných obcí v oblasti samostatné působnosti se může používat kulaté razítko obce. Razítko obce tvoří opět ve štítě vpravo nahoře čtvrť, v ní labuť se zbrojí, jazykem a maltézským křížem na křídle. Vlevo nahoře růže, dole mříž  a opisem OBEC KRSY.

 

Čl.5

Používání symbolů obce

(1)   Znak obce a vlajku obce používá obec sama a může je přiměřeně používat i Obecní úřad Krsy.

(2)  Jednorázové povolení k užití znaku obce pro slavnostní příležitosti uděluje starosta obce. Povolení starosty obce nepotřebují organizační složky zřízené obcí a právnické osoby založené obcí. Slavnostními příležitostmi se pro tyto účely rozumí významné státní svátky, významné dna ČR, obce Krsy nebo zvlášť významné akce pořádané obcí (např.udílení občanství obce, významné kulturní a společenské a sportovní akce, setkání představitelů měst a obcí, vítání významných osobností a zasedání zastupitelstva obce). K užití vlajky obce není třeba povolení obce.

(3)   Kulaté razítko obce používá obec pro potvrzení autentičnosti listin vydávaných v oblasti samostatné působnosti.

(4)   O využití symbolů obce pro účely propagace, komerčního využití a prezentace obce rozhoduje zastupitelstvo obce.

 

Čl.6

Sankce

(1)   Zneužití hlavních symbolů obce a jejich použití v rozporu s touto obecně závaznou vyhláškou lze postihnout v případě fyzických osob jako přestupek podle zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplňků a v případě podnikajících fyzických osob při výkonu podnikatelské činnosti a právnických osob jako správní delikt podle zákona č.128/2000 Sb., o obcích, nejde-li o čin přísněji trestný.

(2)   Postihem podle zákona o přestupcích nebo podle zák.č.128/2000 Sb., o obcích, se neruší povinnosti vyplývající z této obecně závazné vyhlášky.

 

Čl. 7

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 8.4.2005.

 

 

 

Libuše Pospíšilová                                                               Jan Orosz

místostarostka                                                                       starosta