Obec Krsy
ObecKrsy

Vítejte na stránkách obce Krsy

Jak dokládají archeologické nálezy, bylo blízké okolí dnešní obce osídleno již v pravěkých dobách. Historicky první dochovaný písemný záznam o vsi samotné pak pochází z roku 1183. V tomto roce ji kníže Bedřich ( stejně jako obce Polínka, Kejšovice a Trhomné, které jsou dnes součástí Krsů) daroval manětínským johanitům. Za jejich správy, v první čtvrtině 14. století, tu byl postaven kostel sv. Vavřince, který dodnes tvoří dominantu obce (dnes už ovšem v jiné podobě – později k němu přibyla věž a celá stavba během let prošla barokními a klasicistními úpravami). Roku 1483 Krsy od johanitů koupil rod Švamberků a připojil je ke svému majetku. U něj pak ves zůstala až do roku 1712, kdy se stala...

Obec Krsy

Historie obce Polínka - PAMĚTNÍ KNIHA

Dějinné zprávy obce jsou skromné. Podle PAMĚTNÍ KNIHY, která byla založena v r. 1928 a vedena do roku 1939 byly stejně jako Krsy v roce 1183 darovány knížetem Bedřichem manětínským Johanitům. Spolu s nimi Kejšovice, Trhomné, Blažim, Krsov, Staré Sedlo a Zahrádka. V roce 1483 ji získali Švanberkové a připojili obec ke Krasíkovu. S tímto panstvím Polínka v roce 1712 přecházejí do majetku Löwensteinů z Bezdružic, u níž zůstala ve feudálním držení až do roku 1850 a jako součást soudního okresu až do poloviny 20 století. Území ve východní části soudního okresu Bezdružice, podle dobových listin převážně zalesněné, a patřilo k Žatecké provincii, ohraničené od Stříbra přes Cebiv k Bezvěrovu. Tyto obce později připadají k provincii Plzeňské.

Elektrifikace obce Polínka
Když se v některých obcích Bezdružického okresu zřídilo elektrické osvětlení, poznali lidé přednosti a pohodlnost takového zařízení.Bylo vyslyšeno přání některých obyvatel obce, zajistit pro obec elektrickou energii. Po tvrdém boji a přesvědčování, mohlo se konečně dne 2. března 1928 konat zasedání obecní rady a´,,světelného spolku'' a bylo přijato usnesení o připojení obce na silnoproudé elektrické vedení Bezdružického okresu, s následujícím vysvětlením: Obec Polínka se zavázala ke stavbě silnoproudého elektrického vedení od odbočky mezi Olešovicemi a Světcem přes Polínka, Krsy, Blažim, Krsov k trasformátoru Křelovice a odbočkou na Kejšovice a Ostrov. Poskytne okresu Bezdružice zápůjčku ve výši 25 000,-Kč se 6% úrokem a splatností půjčky 10 roků. Splácení bude ve stejných obnosech se začátkem splácení v roce 1929 včetně úroků. Okres bude na základě uvedené zápůjčky zajistit ihned výstavbu a její financování k hranici obce.

Stavbu transformátoru chtěla obec Polínka z úsporných důvodů zajistit společně s obcí vzdálenou 1 km - Kejšovicemi, což obec Kejšovice razantně odmítla se slovy ,,My ještě nestavíme elektrické osvětlení.'' Na to se rozhodla obec Polínka postavit svůj vlastní transformátor, ale ne mezi obcemi Polínka a Kejšovice, kde bylo svýstavbou uvažováno, ale na západní straně obce, na louce p.Aloise Schillera čp. 17. Jako odškodnění byl majiteli předán náhradní obecní pozemek. Výstavbou objektu trafostanice byl dne 8.7.1928 pověřen stavitel Rubik z Bezvěrova, za obnos 10 900,- Kč.

K výstavbě místní obecní sítě a transformátoru bylo v obecním zastupitelstvu a finanční komisi dne 24.6.1928 jednomyslně usneseno, přijmout od Okresní hospodářské záložny v Bezdružicích půjčku ve výši 70 000,- Kč. a za těchto podmínek : 6,5% úroků 1/2% režijního příspěvku, splatnost půjčky 10 roků. Zárukou za půjčku byl zastaven obecní dům.

5.6.1928 se konalo výběrové řízení pro výstavbu místní el. sítě. Bylo přítomno 7 firem ucházejících se o zakázku. Při hlasování zvítězila 13 hlasy proti 11 hlasům firma Rainhart Mayer a Comp. z Černošína a firma Deml ze Stříbra. Cena za obecní síť byla dohodnuta na 30 500,- Kč. Celková částka na zajištění el. proudu v obci dosáhla částky 94 750,- Kč. Z tohoto obnosu byla obci povolena subvence ve výši 45%.

Rok 1929
Pro krácení dotace ze strany úřadů a navýšení poplatků a dávek o 200%, byla obec nucena zavést nové poplatky a dávky.

Dávka z nápojů za 1 litr 8 haléřů. Daň ze psů od počátku roku 1929 do konce roku 1931 za jednoho hlídacího psa 10,- Kč, za luxusního psa 30,- Kč.

Vodné pro to samé období . Za 1 osobu 1,-Kč, za koně 1,50,-Kč, za kozu 0,50,-Kč, za hovězí dobytek 1,-Kč, za prase 0.50,-Kč.

21.6.1929 bylo v obecním zastupitelstvu a finanční komisi usneseno, že oprava silnice od profilu 43 do profilu 67 (v knize není podrobnější informace o délce nebo začátku a konce opravy) se zadá staviteli Rubikovi z Bezvěrova za obnos 48 000,-Kč. U rybníka Klutschka se musí postavit most, tímto se navýší obnos o 26 500,-Kč. Celá silnice včetně mostu přijde na 74 500,-Kč.

18.8. bylo na zasedání zastupitelstva a finanční komise rozhodnuto pokračovat s výstavbou silnice od profilu 67 až k panské silnici (Císařská silnice - pozn. dnešní I/20 Plzeň - K. Vary). Zakázka byla rovněž zadána staviteli Rubikovi z Bezvěrova za obnos 60 500,-Kč. Dovoz kamení musela zajistit obec sama. Obnos ve výši 60 000,-Kč si obec vypůjčila u Okresní hospodářské záložny v Bezdružicích.

Staviteli Rubikovi byla také předána zakázka opravy návesního rybníka u kterého byla značně poškozena hráz, za cenu 4 000,-Kč s tím, že udělá novou betonovou hráz vyztuženou armovacím drátem.

10.10. přestal sloužit místní vodovod. Při hledání závady bylo zjištěno, že přítoková roura do vodovodního rezrvováru byla ucpána kořínky a to v délce cca 10 m tudíž nemohla protékat voda. Po odstranění kořínků byla závada odstraněna a voda mohla proudit jako dříve. Náklady na odstranění závady obnášely celkem 1 200,-Kč.

Dne 27.10. se konaly volby do poslanecké sněmovny a senátu. Volební místnosti byly oddělené, v domě čp. 4 a v domě čp. 21. Jako uřední dozorce byl jmenován Okresním úřadem, současný správce školy v Polínkách p. Alois Schwarz. Do poslanecké sněmovny bylo zapsáno 132 oprávněných voličů a to 65 mužů a 67 žen. Voleb se zůčastnilo 127 voličů a to 61 mužů a 66 žen. jeden hlas byl neplatný. Rozdělení hlasů bylo následující:
Německá volební společnost 101 hlasů
Sociální německá strana práce 19 hlasů
Sudetský ženský spolek 2 hlasy
Československá strana nacionální 1 hlas
Německá křesťanská národní strana 3 hlas

Do senátu bylo zapsáno 115 oprávněných voličů a to 54 mužů a 61 žen. Celkem volilo 111 voličů a to 51 mužů a 61 žen. Jeden hlas byl vyhlášen za neplatný.
Rozdělení hlasů:
Komunistická strana 1 hlas
Svaz zemědělců 89 hlasů
Sociální německá strana práce 15 hlasů
Sudetskoněmecký zemský svaz 2 hlasy
Německá křesťanská národní strana 3 hlasy

Volby proběhly v obou místnostech v klidu.

Rok 1930
V pondělí 25. června, na svatodušní svátek, oslavil místní spolek dobrovolných hasičů 25. výročí založení.

Slavnost byla velmi dobře navštívena.jak okolními sbory tak hosty. Pozdravení ze strany obce provedl starosta Robert Kopera a ze strany spolku zástupce velitele Vojtěch Lerch. Slavnostní projev pronesl řídící učitel p.Alois Schwarz. V podvečer slavnosti byl hasičským spolkem položen věnec za všechny zemřelé a padlé vojáky do návesní kaple. Smuteční řeč u kaple pronesl řídící učitel p. Alois Schwarz.

Rok 1931
V měsíci únoru otevřel Jan Stohl, majitel domu čp. 1 obchod a prodej lahvového Schwamberského piva.

12.března byla sněhová vánice, staří občané tak velkou vánici nepamatují. Místy naválo až 1m sněhu a teplota klesla na -15 st. C. Ten samý den byl také dům čp.21 patřící Marii Damm v Bezdružicích u soudu prodán.

Dne 1.6. zemřel následkem dlouhého utrpení Václav Plaschka, ve věku 70 let. Byl zemědělcem a hostinským v domě čp. 7. 

Léto v roce 1931 bylo bohaté na déšť, slunečních dnů bylo málo, takže obilí bylo sváženo do stodol je napolo suché a začalo klíčit a růst. Pro značnou vlhkost ani sklizeň brambor nebyla dobrá, větší část brambor byla nahnilá. V té době zemřela také p. Marsch ve věku 73 let.

Pro volbu obecního zastupitelstva dne 13. září byla sestavena jen jedna kandidátní listina Svazu zemědělců s vedoucím kandidátem Aloisem Schillerem čp.17. Do obecního zastupitelstva bylo zvoleno 12 členů a 6 náhradníků.

19. září pronajal honební výbor z volné ruky obecní honitbu o výměře 453 ha p. řídícímu učiteli Aloisi Schwarzovi za obnos 1 630,-Kč ročně na dobu 6 let.

V měsíci srpnu otevřel František Tschebech v domě čp. 23 obchod a prodej lahvového Žateckého piva.

Na prvním zasedání zastupitelstva byl Alois Schiller, zemědělec v Polínkách čp. 17 zvolen jednomyslně starostou obce. Jeho zástupcem byl zvolen p. František Arbes, Vojtěch Lerch 1. radní a Robert Kopera 2. radní.

PAMĚTNÍ KNIHA OBCE POLÍNKA
1928-1939
Přeložil Ing.Stanislav Pešík
2003 - 2004 

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, neděle 19. 5. 2024
slabý déšť 19 °C 8 °C
pondělí 20. 5. slabý déšť 22/8 °C
úterý 21. 5. déšť 21/11 °C
středa 22. 5. déšť 14/9 °C

Environmentální centrum

Environmentální  centrum

Jsme členy

Obec Krsy Obec Krsy Obec Krsy Obec Krsy Obec Krsy Obec Krsy Obec Krsy